MPSC Combine Group B & C Syllabus 2024 PDF – गट ब व क अभ्यासक्रम

MPSC Combine Group B/C Syllabus Download 2024 : The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the syllabus and pattern for the Combined Group B/C Preliminary and Mains exams! MPSC Combine Exam For PSI, STI, ASO, as Well Tax Assistant and Clerk exams. This crucial information is now available in both Marathi and English PDF formats, empowering you to begin your preparation for these MPSC Combine non-gazetted service positions.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे 1000+ अधिक पदासाठी अराजपत्रित गट ब व गट क पदासाठी भरती होत आहे, त्यासाठी MPSC Combine चा नवीन अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे बघूया

परीक्षेचे टप्पे – MPSC Combine Group B/Ca Exam Pattern

  • संयुक्त पूर्व परीक्षा Combine Prelims – १०० गुण
  • स्वतंत्र मुख्य परीक्षा Mains – ४०० गुण (एकूण २ पेपर)
  • शारीरिक चाचणी व मुलाखत केवळ पोलीस उप-निरीक्षक PSI पदाकरीता शारीरिक चाचणी १०० गुण व मुलाखत ४० गुण.
  • सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (RTO) गट- क पदाच्या पूर्व परीक्षेकरीता सदर अभ्यासक्रम लागू. स्वतंत्र मुख्य परीक्षा- ३०० गुण.

MPSC Combined Preliminary Pattern 2024

विषयप्रश्नसंख्याएकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षा वेळ
सामान्य क्षमता चाचणी१००१००पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

MPSC Combined Group Prelims Syllabus 2024 – पूर्व अभ्यासक्रम

अनुक्रमणिका विषय
1इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
2भूगोल – महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- . रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी
3अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग. परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
शासकीय अर्थव्यवस्था अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
4चालू घडामोडी- जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.
5राज्यशास्त्र
6सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany). आरोग्यशास्त्र (Hygiene).
7अंकगणित – वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णाक व टक्केवारी इत्यादी
8बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
Last Update : MPSC Official 15 November 2022

MPSC Group B Mains New Pattern 2024 – गट ब मुख्य

अभ्यासक्रम – गट ब मुख्य MPSC Group B Mains Syllabus 2024

MPSC Group B पेपर क्रमांक 1

अं.क्र.विषय
1मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतान्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
2इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning, and comprehension of the passage.

MPSC Group B पेपर क्रमांक 2

अं.क्र.विषय
1बुध्दिमत्ता चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
2चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
3अंकगणित व सांख्यिकी
4माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
5भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी
घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी
6भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्याव तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.
पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.
7अ) भौतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry),
क) प्राणीशास्त्र (Zoology), ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany)
इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.) फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)
8अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र: समग्रलक्षी अर्थशास्त्र, वृद्धी आणि विकास, सार्वजनिक वित्त, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल,
भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा, भारतीय शेती व ग्रामीण विकास, सहकार, मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था, उद्योग व सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
Last Update : MPSC Official 05 December 2022

MPSC Group C Mains Syllabus – गट क मुख्य

MPSC Group C पेपर क्रमांक 01

अं.क्र.विषय
1मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतान्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
2इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning, and comprehension of the passage.

MPSC Group C पेपर क्रमांक 02

अं.क्र.विषय
1बुध्दिमत्ता चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
2चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
3अंकगणित व सांख्यिकी
4माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
5भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी
घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी
6भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्याव तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.
पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.
7अ) भौतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry), क) प्राणीशास्त्र (Zoology), ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany) इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.) फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)
8अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र: 
1)समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
2) वृद्धी आणि विकास
3) सार्वजनिक वित्त
4) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल
भारतीय अर्थव्यवस्था: 
1) भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा
2)भारतीय शेती व ग्रामीण विकास
3) सहकार
4) मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
5) सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था
6) उद्योग व सेवा क्षेत्र
7) पायाभूत सुविधा विकास
8) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल
9) महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
Update : MPSC 5 December 2022

Download MPSC Combined Group B/C Syllabus 2024 PDF

MPSC Combine Group B and Group C Prelims Syllabus Download Here
MPSC Combine Group B Mains Syllabus Download Here
MPSC Combine Group C Mains Syllabus Download Here

MPSC Book List 2024 : Click Here

इतर परीक्षेचे अभ्यासक्रम बघण्यासाठी येथे क्लिक करा

1 thought on “MPSC Combine Group B & C Syllabus 2024 PDF – गट ब व क अभ्यासक्रम”

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा