MPSC Group B & C Syllabus 2023 PDF – गट ब व क अभ्यासक्रम

mpsc group b and c syllabus

MPSC Group B/C Syllabus 2023 : Syllabus and Pattern for the Maharashtra non-gazetted  MPSC Group B & C Preliminary and Mains exam in Marathi & English PDF.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ८०००+ अधिक पदासाठी अराजपत्रित गट ब व गट क पदासाठी भरती होत आहे, त्यासाठी MPSC चा नवीन अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे बघूया

परीक्षेचे टप्पे – MPSC Group B/C Exam Pattern

  • संयुक्त पूर्व परीक्षा १०० गुण
  • स्वतंत्र मुख्य परीक्षा – ४०० गुण (एकूण २ पेपर)
  • शारीरिक चाचणी व मुलाखत केवळ पोलीस उप-निरीक्षक पदाकरीता शारीरिक चाचणी १०० गुण व मुलाखत ४० गुण.
  • सहायक मोटार वाहन निरीक्षक गट- क पदाच्या पूर्व परीक्षेकरीता सदर अभ्यासक्रम लागू. स्वतंत्र मुख्य परीक्षा- ३०० गुण.

MPSC Combined Group B & C Preliminary Pattern 2023

विषयप्रश्नसंख्याएकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षा वेळ
सामान्य क्षमता चाचणी१००१००पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

MPSC Combined Group B & C Prelims Syllabus 2023

अनुक्रमणिका विषय
1इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
2भूगोल – महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- . रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी
3अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग. परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
शासकीय अर्थव्यवस्था अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
4चालू घडामोडी- जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.
5राज्यशास्त्र
6सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany). आरोग्यशास्त्र (Hygiene).
7अंकगणित – वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णाक व टक्केवारी इत्यादी
8बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
Last Update : MPSC Official 15 November 2022

Download Preliminary Group B and Group C PDF – Click Here (पूर्व अराजपत्रित )

MPSC Group B Mains New Pattern 2023

अभ्यासक्रम – गट ब मुख्य MPSC Group B Mains Syllabus 2023

पेपर क्रमांक १ – MPSC Mains B Non-gazetted 

अं.क्र.विषय
1मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतान्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
2इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning, and comprehension of the passage.

पेपर क्रमांक

अं.क्र.विषय
1बुध्दिमत्ता चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
2चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
3अंकगणित व सांख्यिकी
4माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
5भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी
घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी
6भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्याव तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.
पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.
7अ) भौतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry),
क) प्राणीशास्त्र (Zoology), ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany)
इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.) फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)
8अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र: समग्रलक्षी अर्थशास्त्र, वृद्धी आणि विकास, सार्वजनिक वित्त, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल,
भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा, भारतीय शेती व ग्रामीण विकास, सहकार, मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था, उद्योग व सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
Last Update : MPSC Official 05 December 2022

Download MPSC Mains Group B PDF – Click Here (मुख्य अराजपत्रित गट ब)

MPSC Group C Mains Syllabus – गट क मुख्य

पेपर क्रमांक 01 – MPSC Group C

अं.क्र.विषय
1मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतान्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
2इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning, and comprehension of the passage.

पेपर क्रमांक 02 – MPSC Group C

अं.क्र.विषय
1बुध्दिमत्ता चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
2चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
3अंकगणित व सांख्यिकी
4माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
5भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी
घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी
6भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्याव तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.
पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.
7अ) भौतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry), क) प्राणीशास्त्र (Zoology), ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany) इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.) फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)
8अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र: 
1)समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
2) वृद्धी आणि विकास
3) सार्वजनिक वित्त
4) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल
भारतीय अर्थव्यवस्था: 
1) भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा
2)भारतीय शेती व ग्रामीण विकास
3) सहकार
4) मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
5) सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था
6) उद्योग व सेवा क्षेत्र
7) पायाभूत सुविधा विकास
8) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल
9) महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
Update : MPSC 5 December 2022

Download MPSC Mains Group C PDF – Click Here (मुख्य अराजपत्रित गट क)

MPSC Book List : Click Here

इतर परीक्षेचे अभ्यासक्रम बघण्यासाठी येथे क्लिक करा

Similar Posts