मूळ संख्या 1 ते 1000 पर्यंत

Mul Sankhya: 1 ते 1000 पर्यंत च्या सर्व मूळ संख्या मूळ संख्या म्हणजे काय, मूळ संख्या वर विचारले जाणारे स्पर्धा परीक्षे मधील प्रश्न व अजून काही खालील नोट्स मध्ये दिले आहेत.

मूळ संख्या म्हणजे काय (व्याख्या) : ज्या संख्येला फक्त 1 आणि फक्त त्याच संख्येने भाग जातो त्या संख्येस मूळ संख्या (Prime Number) असे म्हणतात.

मूळ संख्या उदाहरण (Example) : 2,3,5,7,11,13

1 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या

1 ते 100 पर्यंत एकूण 25 मूळ संख्या आहेत, आणि त्या पुढील प्रमाणे.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

1 ते 200 पर्यंत मूळ संख्या

1 ते 200 मध्ये असण्याऱ्या एकूण मूळ संख्या 46 आहेत, आणि त्या खालीलप्रमाणे.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199

1 ते 1000 पर्यंत एकूण मूळ संख्या

1 ते 1000 मध्ये असण्याऱ्या एकूण मूळ संख्या 168 आहेत, त्या खालीलप्रमाणे

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

One Comment

  1. 👍👍👍👍👍👍Tumhi jodamol Sankhya tripoli sank hya etc asha Sankhya pathava tya pan garajechya aahe ☺👍✌👌👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *