Types of Tenses – वाक्यांचे प्रकार | Present Tense,Past Tense,Future Tense – English Grammar

0
307

Types of Tenses – वाक्यांचे प्रकार | Present Tense,Past Tense,Future Tense – English Grammar

वाक्यांचे मुख्य प्रकार चार आहेत चारच. जे कोणतं वाक्य तुम्ही बोलता ते वाक्य चारपैकी एका प्रकारात येतं. म्हणजे तुम्हाला बोलण्यासाठी लागणार आहेत चारच प्रकारची वाक्ये – आणि एकदा तुम्ही स्वतः पाहून घेतलं की ही चारही प्रकारची वाक्ये इंग्रजीमधे बनवणं कसं अगदी सोपं आहे – तर मग मला तुम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज राहणार नाही की इंग्रजीमधे बोलणंही सोपं आहे. कारण तुम्हाला आधीच कळलंय की बोलण्यासाठी लागतात
म्हणून वाक्ये सोपी म्हणजे बोलणं सोपं!
● आता वाक्यांच्या प्रकारांची नावे पहा : १) विधानार्थी वाक्ये (Assertive Sentences)
२) प्रश्नार्थी वाक्ये (Interrogative Sentences)
३) आज्ञार्थी वाक्ये (Imperative Sentences)
४) उद्गारवाचक वाक्ये (Exclamatory Sentences)
याशिवाय होकारार्थी वाक्य (Affirmative sentence) व नकारार्थी वाक्य (Negative sentence) हेही प्रकार तुम्ही ऐकलेले आहेत. पण हे वाक्यांचे मुख्य प्रकार नाहीत. कारण विधानार्थी वाक्यच होकारार्थी असतं किंवा नकारार्थी असतं. प्रश्नार्थी वाक्यही होकारार्थी किंवा नकारार्थी असतं. जसं तुम्ही विचारलं कोण आला? तर हे वाक्य होकारार्थी झालं आणि कोण आला नाही? हे वाक्य नकारार्थी. शेवटी दोन्ही वाक्ये प्रश्नार्थीच आहेत. असंच आज्ञार्थी वाक्यही होकारार्थी कींवा नकारार्थी असू शकतं.

◆ काळ व त्यांचे उपयोग

तुम्ही ऐकलं असेल की काळ तीन प्रकारचे असतात. पण काळ तीन प्रकारचे असतात ही माहिती ऐकूनच मिळते असं नाही. कोणालाही कळतं काळाचे प्रकार तीनच असणार. आणि तीनच प्रकार का तेही जास्त स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही – कारण आहेतच तीनतर चौथा प्रकार येणार कुठून? आहे की नाही?

काळाचे तीन प्रकार खालीलप्रमाणे : १) Present Tense (वर्तमानकाळ)
२) Past Tense (भूतकाळ)
३) Future Tense (भविष्यकाळ)

आता मी तुम्हाला मराठीची दोन वाक्ये सांगणार आहे, त्या वाक्यांचा तुम्ही काळ ओळखायचा आहे. पण फक्त इतकंच ओळखायचं की वाक्य वर्तमानकाळाचं आहे की भूतकाळाचं की भविष्यकाळाचं. याच्या पलीकडेही काळ ओळखता येतो – चालू काळ, पूर्ण काळ…. हे शब्द तुम्ही ऐकलेलेच आहेत. पण सध्या फक्त वर्तमानकाळ, भूतकाळ किंवा भविष्यकाळ इतकंच तुम्ही सांगायचं.

वाक्ये पहा :१) मी इंग्रजी शिकवतो.
२) मी इंग्रजी शिकवत आहे.
तुम्हाला या वाक्यांचा काळ ओळखायला उशीर लागला नाही – दोन्ही वाक्ये वर्तमानकाळाची आहेत. पण लक्षात इथे हे घ्यायचंय की दोन्ही वाक्यांतील क्रिया मात्र सारखी नाही. जसं दुसऱ्या क्रमांकाच्या वाक्यात क्रिया चालू आहे पण पहिल्या वाक्यात क्रिया चालू दिसत नाही. यावरून असं कळतं की एका काळात एकाच प्रकारची क्रिया असते अस नाही, तर
एकाच काळात वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रिया असू शकतात – आणि असतात. म्हणून या तीन मुख्य काळांचे उपप्रकार पडले आहेत. प्रत्येक काळाचे चार उपप्रकार आहेत.

या उपप्रकारांची नावे अशी
१) Simple Tense (साधा काळ)
२) Continuous Tense (चालू काळ)
३) Perfect Tense (पूर्ण काळ)
४) Perfect continuous Tense (पूर्ण चालू काळ)

वर तुम्ही वाचले, प्रत्येक काळाचे चार उपप्रकार आहेत – याचा अर्थ वर्तमानकाळाचे चार, भूतकाळाचे चार आणि भविष्यकाळाचे चार प्रकार असा झाला.

वर्तमानकाळाचे चार प्रकार म्हणजे – १) साधा वर्तमानकाळ २) चालू वर्तमानकाळ
३) पूर्ण वर्तमानकाळ ४) पूर्ण चालू वर्तमानकाळ.

भूतकाळाचे चार प्रकार म्हणजे – १) साधा भूतकाळ २) चालू भूतकाळ ३) पूर्ण भूतकाळ
४) पूर्ण चालू भूतकाळ.

भविष्यकाळाचे चार प्रकार म्हणजे – १) साधा भविष्यकाळ २) चालू भविष्यकाळ
३) पूर्ण भविष्यकाळ ४) पूर्ण चालू भविष्यकाळ असे एकूण उपप्रकार झाले बारा. या बारापैकी तीन साधे काळ आहेत (साधा वर्तमानकाळ, साधा भूतकाळ, साधा भविष्यकाळ), तीन चालू काळ आहेत, तीन पूर्ण काळ आहेत व बाकीचे तीन पूर्ण चालू काळ आहेत. या बारा काळांचा अभ्यास आपण चार वर्तमानकाळ, चार भूतकाळ आणि चार
भविष्यकाळ या क्रमाने करण्याऐवजी तीन साधे काळ, तीन चालू काळ, तीन पूर्ण काळ आणि तीन पूर्ण चालू काळ या क्रमाने करणार आहोत. हा क्रम काळांचा उपयोग समजण्यासाठी जास्त योग्य राहील.

Previous article५० समान अर्थाचे शब्द – मराठी व्याकरण
Next articleSimple Present Tense in English – साधा वर्तमानकाळ |English Grammar Rules

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here