1 to 100 Marathi Numbers – मराठी अंक

marathi numbers

In this article we will see the list of 1 to 100 Number digit names in English and Marathi. Here you can see all 1 to 50, 1 to 30 as well all Marathi Numbers name up to 100.

या पोस्ट मध्ये आपण बघणार आहोत मराठी १ ते १०० पर्यंत अक्षर मराठी आणि इंग्लिश मध्ये. खालील टेबल मध्ये १ ते १० , १० ते २०, २० ते ३० असे लिस्ट तयार केली आहेत. तुम्ही खालील तक्त्या मध्ये बघू बघू शकता .

1 to 100 Marathi Numbers – 1 ते 100 मराठी अंक अक्षरी

1 To 10 Number Names in Marathi – 1 ते 10 अंक

अंक 1 ते 10 मराठी मध्ये 1 ते 10 Spelling – Counting
एकOne
दोनTwo
तीनThree
चारFour
पाचFive
सहाSix
सातSeven
आठEight
नऊNine
१०दहाTen

11 To 20 Marathi Numbers

अंक 11 ते 20 मराठी मध्ये 11 ते 20 Spelling
११अकराEleven
१२बाराTwelve
१३तेराThirteen
१४चौदाFourteen
१५पंधराFifteen
१६सोळाSixteen
१७सतराSeventeen
१८अठराEighteen
१९एकोणीसNineteen
२०वीसTwenty

21 To 30 Marathi Numbers

अंक 21 ते 30 मराठी मध्ये 21 ते 30 Spelling
२१एकवीसTwenty One
२२बावीसTwenty-Two
२३तेवीसTwenty Three
२४चोवीसTwenty Four
२५पंचवीसTwenty Five
२६सहावीसTwenty Six
२७सत्तावीसTwenty Seven
२८अठ्ठावीसTwenty Eight
२९एकोणतीसTwenty Nine
३०तीसThirty

31 To 40 Marathi Numbers in Words – 31 ते 40 अंक

अंक 31 ते 40 मराठी मध्ये 31 ते 40 Spelling
३१एकतीसThirty One
३२बत्तीसThirty-Two
३३तेहतीसThirty-Three
३४चौतीसThirty Four
३५पस्तीसThirty-Five
३६छत्तीसThirty-Six
३७सदोतीसThirty-Seven
३८अडोतीसThirty-Eight
३९एकोणचाळीसThirty-Nine
४०चाळीसForty

41 To 50 Marathi Numbers

अंक 41 ते 50 मराठी मध्ये 41 ते 50 Spelling
४१एक्केचाळीसForty-One
४२बेचाळीसForty-Two
४३त्रेचाळीसForty-Three
४४चौरेचाळीसForty-Four
४५पंचेचाळीसForty-Five
४६सेहचाळीसForty-Six
४७सत्तेचाळीसForty-Seven
४८अठ्ठेचाळीसForty-Eight
४९एकोणपन्नासForty-Nine
५०पन्नासFifty

51 To 60 Marathi Numbers

अंक 51 ते 60 मराठी मध्ये 51 ते 60 Spelling
५१एकावन्नFifty-One
५२बाव्वन्नFifty-Two
५३त्रेपन्नFifty-Three
५४चौपन्नFifty-Four
५५पंचावन्नFifty-Five
५६छप्पनFifty-Six
५७सत्तावन्नFifty-Seven
५८अठ्ठावन्नFifty-Eight
५९एकोणसाठFifty-Nine
६०साठSixty

61 To 70 Marathi Numbers

अंक 61 ते 70 मराठी मध्ये 61 ते 70 Spelling
६१एकसष्टSixty One
६२बासष्टSixty Two
६३त्रेसष्टSixty-Three
६४चौसष्टSixty Four
६५पासष्टSixty-Five
६६सहासष्ठSixty-Six
६७सदुसष्टSixty Seven
६८अडुसष्ठSixty-Eight
६९एकोणसत्तरSixty Nine
७०सत्तरSeventy

71 To 80 Number Names in Marathi

अंक 71 ते 80 मराठी मध्ये 71 ते 80 Spelling
७१एकाहत्तरSeventy One
७२बहात्तरSeventy-Two
७३त्र्याहत्तरSeventy-Three
७४चौरेहत्तरSeventy Four
७५पंचाहत्तरSeventy-Five
७६शहात्तरSeventy-Six
७७सत्याहत्तरSeventy-Seven
७८अठ्ठेहत्तरSeventy-Eight
७९एकोणऐंशीSeventy-Nine
८०ऐंशीEighty

81 To 90 Marathi Numbers

अंक 81 ते 90 मराठी मध्ये 81 ते 90 Spelling
८१एक्याऐंशीEighty-One
८२ब्याऐंशीEighty-Two
८३त्र्याऐंशीEighty-Three
८४चौरेऐंशीEighty-Four
८५पंच्याऐशीEighty-Five
८६सह्यांशीEighty-Six
८७सत्तेऐंशीEighty-Seven
८८अठ्ठ्याऐंशीEighty-Eight
८९एकोणनव्वदEighty-Nine
९०नव्वदNinety

91 To 100 Number in Marathi

अंक 91 ते 100 मराठी मध्ये 91 ते 100 Spelling
९१एक्याण्णवNinety One
९२ब्याण्णवNinety-Two
९३त्र्याण्णवNinety-Three
९४चौऱ्याण्णवNinety Four
९५पंच्याण्णवNinety-Five
९६शह्याण्णवNinety-Six
९७सत्त्याण्णवNinety-Seven
९८अठ्ठ्याण्णवNinety-Eight
९९नव्व्याण्णवNinety-Nine
१००शंभरHundred

तुम्ही बघितले आहे मराठी अंक – Marathi Numbers their counting आणि त्यांचे नावे , आवडले असल्यास कंमेंट करून कळवा. या मराठी नंबर्स ची PDF साठी प्रिंट बटनावर क्लिक करा .

Similar Posts