विभक्ती व विभक्तीचे प्रकार

5
645

विभक्ती| विभक्तीचे प्रकार  : Marathi Vyakaran


विभक्ती :

 • वाक्यात जे शब्द येतात, ते त्यांच्या मूळ स्वरूपात जसेच्या तसे सामान्यतः येत नाहीत. वाक्यात वापरताना त्यांच्या स्वरूपात बदल करावा लागतो.
 • उदा. – शेजारी, मधू, रस्ता, कुत्रा, काठी, मार’ असे शब्द एकापुढे एक ठेवल्याने काहीच बोध होत नाही,या शब्दसमूहाला वाक्य म्हणता येत नाही.
 • ते वाक्य होण्यासाठी ‘शेजारच्या मधूने रस्त्यात कुत्र्याला काठीने मारले.‘ अशा स्वरूपात शब्दरचना करायला हवी.
 • वाक्यातील शब्दांचा संबंध दाखविण्यासाठी नाम किंवा सर्वनाम यांच्या स्वरूपात जो बदल किंवा विकार
 • होतो, त्याला व्याकरणात विभक्ती असे म्हणतात.
 • नामे व सर्वनामे यांचे वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले
 • जातात त्या विकारांना विभक्ती असे म्हणतात.

प्रत्यय आणि सामान्यरूप

 • नामाचे किंवा सर्वनामाचे विभक्तीचे रूप तयार करण्यास त्याला जी अक्षरे जोडतात त्यांस असे म्हणतात.
 • “शेजारच्या मधूने रस्त्यात कुत्र्याला काठीने मारले.’ या वाक्यात ‘च्या, ने, त, ला’ हे विभक्तीचे प्रत्यय होत.
 • हे विभक्तीचे प्रत्यय लावण्यापूर्वी नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या स्वरूपात जो बदल होतो, त्याला सामान्यरूप
 • असे म्हणतात.
 • ‘रस्त्या’ व कुत्र्या’ ही रस्ता व कुत्रा या नामांची सामान्यरूपे होत व रस्त्यात’, ‘कुत्र्याला’ ही विभक्तीची रूपे होत.
 • पुढील मूळ शब्दात कसा बदल होतो, तसेच सामान्यरूप व विभक्तीचे प्रत्यय दिसून येतील.
 • विभक्तीची रूपे. मूळ शब्द
 • भावाला. भाऊ
 • रामाला. राम
 • सामान्यरूप.     विभक्तीची रूपे.
 • भावा. ला
 • रामा.                     ला
 • (टीप : नामाला सामान्यरूप जोडल्यानंतर शब्दयोगी किंवा प्रत्यय लगेचच जोडावा लागतो. उदाहरणे देताना शब्दयोगी न जोडल्यास इथे शब्दयोगी आहे हे सांगण्यासाठी _आडवी रेघ मारतात. तसेच विभक्तीप्रत्ययांपूर्वीही _आडवी रेघ मारतात, या आडव्या रेघा शब्द अपूर्ण असल्याचे दर्शवितात.)

विभक्तीचे प्रकार

 • प्रत्येक वाक्य म्हणजे एक विधान असते.
 • यात क्रियापद हा प्रमुख शब्द होय.
 • ही क्रिया करणारा वाक्यात कोणीतरी असतो. त्याला कर्ता असे म्हणतात,
 • ही क्रिया कोणावर घडली? कोणी केली? कशाने केली? कोणासाठी केली? कोठून घडली? कोठे किंवा केव्हा घडली? हे सांगणारे शब्द वाक्यात असतात.
 • नामांचा क्रियापदांशी किंवा इतर शब्दांशी असणारा संबंध अशा आठ प्रकारचा असतो; म्हणून विभक्तीचे
 • एकंदर आठ प्रकार मानले जातात. ते असे
 • (१) प्रथमा,
 • (२) द्वितीया,
 • (३) तृतीया,
 • (४) चतुर्थी,
 • (५) पंचमी,
 • (६) षष्ठी,
 • (७) सप्तमी,
 • (८) संबोधन.

यांतील पहिल्या सातांना संस्कृतातील नावे दिली आहेत. आठव्या संबंधाच्या वेळी हाक मारली जाते म्हणून त्याला ‘अष्टमी’ असे न म्हणता ‘संबोधन’ असे नाव दिले आहे. (संबोधन – हाक मारणे, बोलावणे.)

या विभक्तींचे प्रत्यय कोणते व त्यामुळे नामाच्या स्वरूपात कोणते बदल होतात, हे पुढील प्रमाणे आहे.

विभक्तीचे प्रत्यय व ‘फूल’ या नामाची होणारी रूपे

एकवचन

 • विभक्तीची       प्रत्यय
 • (१) प्रथमा, –
 • (२) द्वितीया, स,ला,ते
 • (३) तृतीया, ने,ए, शी
 • (४) चतुर्थी, स,ला,ते
 • (५) पंचमी, ऊन,हून
 • (६) षष्ठी, चा,ची,चे
 • (७) सप्तमी, त,ई, आ
 • (८) संबोधन,             –   
 • शब्दांचीरूपे       
 • फूल      
 • फुलास, फुलाला 
 • फुलाने, फुलाशी  
 • फुलास, फुलाला  
 • फुलाहून
 • फुलांचे-ची-चे
 • फुलात
 • फुला

अनेकवचन

 • प्रत्यय शब्दांची रूपे
 • – फुले
 • स,ला,ना,ते फुलांस, फुलांना 
 • नी, शी, ई, ही फुलांनी फुलांशी
 • स,ला,ना,ते      फुलांस, फुलांना 
 • ऊन,हून फुलांहून
 • चे,च्या,ची फुलांचे-च्या-ची
 • त, ई, आ फुलांत
 • नो फुलांनो

5 COMMENTS

  • योगीनी पाटील नमस्कार Hello Hi आपण काम काय करत कुठे शिकता

 1. खुप छान होत आहे या पुस्तकामधला आभ्यास
  सर सुगम मराठी व्याकरण व लेखन
  लेखक : —मो • रा • वाळंबे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here