250+ Antonyms / Opposite Words in Marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

विरुद्धार्थी शब्द

Virudharthi Shabd : Antonyms in Marathi :- तुम्ही जर एखाद्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल जसे कि पोलीस भरती ,तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती, लिपिक भरती, जिल्हा निवड समिती, तर मराठी विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय ? हे तुम्हाला नक्की माहिती पाहिजे. कारण प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत एक प्रश्न हा हमखास विरुदार्थी शब्द यावर विचारला जातो.

तर आज आपण विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय? त्याच बरोबर महत्त्वाचे आणि परीक्षेत विचारले जाणारे २००+ विरुद्धार्थी शब्द बगणार आहोत.

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय ?

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे [opposite words] जो शब्द दिलेला आहे त्याच्या परस्पर विरोधी अर्थ काढणारा शब्द” किंवा “एखाद्या शब्दाच्या उलट अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द होय. दोन विरुद्धार्थी शब्दामध्ये (x) असं लिहतात उदाहरणार्थ : लहान x मोठे ,जड x हलके.

250 Opposite Words List in Marathi :

 1. नेता x अनुयायी
 2. स्वच्छ x गगढूळ 
 3. स्वहित x परमार्थ
 4. प्राचीन x अर्वाचीन
 5. सरस x निरस
 6. उन्नती x अवनती
 7. कर्कश x संजूल
 8. प्रतिकार x सहकार
 9. गमन x आगमन
 10. गद्य x पद्य
 11. सुभाषित x कुभाषित
 12. अमर x मृत्य   
 13. अडाणी x शहाणी
 14. अथ x इति
 15. अजर x जराग्रस्त
 16. अधिक x उणे
 17. अटक x सुटका
 18. अलीकडे x पलीकडे
 19. अवघड x सोपे
 20. अंत x प्रारंभ
 21. अचल x चल
 22. अचूक x चुकीचे
 23. अति x अल्प
 24. अर्थ x अनर्थ
 25. अनुकूल x प्रतिकूल
 26. अडचण x सोय
 27. अपेक्षित xअनपेक्षित
 28. उपकार x अपकार
 29. उग्र x सौम्य
 30. उचित x अनुचित
 31. अथ x इति
 32. अजर x जराग्रस्त
 33. अमर x मृत्य
 34. अधिक x उणे
 35. अलीकडे x पलीकडे
 36. अवघड x सोपे
 37. अंतर x प्रारंभ
 38. अंथरूण x पांघरूण
 39. अचलर x चल
 40. अचूक x चुकीचे
 41. अडाणी x शहाणा
 42. अटक x सुटका
 43. अतिवृष्टी x अनावृष्टी
 44. अती x अल्प
 45. अर्थ x अनर्थ
 46. अनुकूल x प्रतिकूल
 47. अभिमान x दुरभिमान
 48. अशक्य x शक्य
 49. अंधकार x प्रकाश
 50. अशक्त x सशक्त
 51. अपेक्षाभंग x अपेक्षापूती
 52. घाऊक x किरकोळ
 53. चढ x उतार
 54. चल x अचल, स्थिर
 55. चढाई x माधार
 56. चढणे x उतरणे
 57. चवदार x बेचव
 58. चपळ x सुस्त
 59. चंचल x स्थिर
 60. चांगले x वाईट
 61. चूक x बरोबर
 62. चोर x पोलीस
 63. चिमुकला x थोरला
 64. चिरंजीव x अल्पजीवी
 65. छोटी x मोठी
 66. छोटेसे x मोठेसे
 67. जड x हलके
 68. जय x पराजय
 69. जवळची x लांबची
 70. जगणे x मरणे
 71. जमा x खर्च
 72. जबाबदार x बेजबाबदार
 73. जर x तर
 74. जलद x हळू
 75. जागणे x झोपणे
 76. जास्त x कमी
 77. जागरूक x निष्काळजी
 78. जागृत x निद्रिस्त
 79. जाणे x येणे
 80. भय x अभय
 81. भयंकर x सौम्य
 82. भयभीत x निर्भय
 83. भव्य x चिमुकले
 84. भसाडा x मंजुळ
 85. भरती x आहोटी
 86. भान x बेभाम
 87. भारतीय x अभारतीय
 88. भाग्यवंत x दुर्भागी
 89. भांडण x सलोखा
 90. भिकारी x सावकार
 91. भूकर x तहान
 92. भूषण x दूषण
 93. महान x क्षुद्र
 94. मधुर x कडवट
 95. महाल x झोपडी
 96. मऊ x टणक
 97. मंदर x प्रखर
 98. मंजुळ x कर्कश
 99. माता x पिता
 100. माथाx पायथा
 101. माय x बाप
 102. मालक x नोकर
 103. मान x अपमान
 104. माया x द्वेष
 105. माघारा x सामोरा
 106. मान्य x अमान्य
 107. म्हातारा x तरुण
 108. मिटलेले x उघडलेले
 109. मित्र x शत्रू
 110. थोरला x धाकटा
 111. थोडे x जास्त
 112. दया x राग
 113. दयाळू x जुलमी
 114. दाट x विरळ
 115. दीन x रात
 116. दिवस रात्र
 117. दीर्घ x-हस्व
 118. आस्था x अनास्था
 119. आदर x अनादर
 120. आडवे x उभे
 121. आयात x निर्यात
 122. आंधळा x डोळस
 123. ओला x सुका
 124. ओली x सुकी
 125. ओळख x अनोळख
 126. इकडे x तिकडे
 127. इथली x तिथली
 128. इष्ट x अनिष्ट
 129. इमानी x बेइमानी
 130. इच्छा x अनिच्छा
 131. इलाज x नाइलाज
 132. इहलोक x परलोक
 133. उघडे x बंद
 134. उच x नीच
 135. उजेड x काळोख
 136. उदासवाणा x उल्हासित
 137. उच्च x नीच
 138. उतरणे x चढणे
 139. उत्तम x क्षुद्र
 140. उद्घाटन x समारोप
 141. उदासः x प्रसन्न
 142. उदार x अनुदार कृपा
 143. उधार x रोख
 144. दुःख x सुख
 145. दुष्काळx सुकाळ
 146. दुष्ट x सुष्ट
 147. देशभक्त x देशद्रोही
 148. देव x दानव, दैत्य
 149. दृष्ट x सुष्ट
 150. दोषी x निर्दोषी, निर्दोष
 151. द्वेष x प्रेम
 152. धनवंत x निर्धन, कंगाल।
 153. धडधाकट x कमजोर
 154. धर्म x अधर्म
 155. धाडसर x भित्रेपणा
 156. धूसर x स्पष्ट
 157. धिटाई x भित्रेपणा, भ्याडपणा
 158. धीट x भित्रा
 159. धूत x भोळा
 160. नफा x तोटा
 161. नवे x जुन
 162. नम्रता x उद्धटपणा
 163. निर्मळ x मळकट
 164. लक्ष x दुर्लक्ष
 165. लाडके x नावडते
 166. लांब x जवळ
 167. लांबी x रुंदी
 168. लोभी x निर्लोभी
 169. वाकडे x सरळ
 170. वापर x गैरवापर
 171. वृद्ध x तरुण
 172. विचार x अविचार
 173. विद्यार्थी x शिक्षक
 174. विक्षास x अविश्वास
 175. विलंब x त्वरीत
 176. विशेष x सामान्य
 177. विद्वान x अडाणी
 178. विष x अमृत
 179. विरोध x पाठिंबा
 180. विसरणे x आठवणे
 181. वेडा x शहाणा
 182. वेगातार x हळूहळू
 183. व्यवस्थित x अव्यवस्थित
 184. शत्रू x मित्र
 185. शहर xखेडे
 186. शकून x अपशकुन
 187. शंका x खात्री
 188. शेवट x सुरवात
 189. शिखर x पायथा
 190. शिकारी x सावज
 191. शिस्त x बेशिस्त
 192. शिक्षा x शाबाशकी
 193. अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
 194. अंथरूण पांघरूण
 195. अग्रज x अनज
 196. अनाथ x सनाथ
 197. अतिवष्ट x अनावी
 198. अधोगती x प्रगती, उन्नती
 199. अबोल x वाचाळ
 200. अबू x बेअब्रू
 201. अल्लड x पोक्त
 202. अवखळ x गंभीर
 203. अवजड x हलके
 204. आरंभ x शेवट
 205. आठवण x विस्मरण
 206. आशा x निराशा
 207. आता x नंतर
 208. आत x बाहेर
 209. मान्य x अमान्य
 210. म्हातारा x तरुण
 211. मिटलेले x उघडलेले
 212. मित्र x शत्रू
 213. मैत्री x दुश्मनी
 214. मोठा x लहान
 215. मोकळे x बंदिस्त
 216. मौन x बडबड
 217. जागरूक x निष्काळजी
 218. जागृत x निद्रिस्त
 219. जाणे x येणे
 220. जिवंत x मृत
 221. जिंकणे x हरणे
 222. जीत x हार
 223. जेवढा x तेवढा
 224. जोश x कंटाळा
 225. झोप x जाग
 226. झोपडी x महाल
 227. टंचाई x विपुलता
 228. टिकाऊ x ठिसूळ
 229. ठळक x पुसट
 230. डौलदार x बेदप
 231. तरुण x म्हातारा
 232. तहान x भूक
 233. मृत्यू x जीवन
 234. मुका x बोलका
 235. मूर्ख x शहाणा
 236. यशस्वीर x अयशस्वी
 237. यश x अपयश
 238. येईल x जाईल
 239. योग्य x अयोग्य
 240. आवडते x नावाडते
 241. आवश्यक x अनावश्यक
 242. तीक्ष्ण x बोथट
 243. तिरके x सरळ
 244. थंड x गरम
 245. रेखीव x खडबडीत
 246. रिकामे x भरलेले
 247. लहानपण x मोठेपण
 248. लवकर x उशिरा
 249. लबाड x भोला
 250. थोर x लहान

अशाप्रकारे तुम्हाला ह्या २५० विरुद्धार्थी शब्दांची – [Viruddhati shabd ] परीक्षेत नक्कीच मदत होईल,त्याच बरोबर तुम्हाला आणखी काही शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहिती करून घ्यायचे असल्यास आम्हाला कंमेंट करून कळवा.

Similar Posts